Polityka prywatności

A. Wprowadzenie

Prywatność osób odwiedzających naszą stronę jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Polityka prywatności opisuje przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam korzystać z plików cookie za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę.

B. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

Informacje o twoim komputerze, w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki, a także system operacyjny; Informacje o twoich wizytach i korzystaniu z tej strony, w tym źródło linków, czas trwania wizyty, wyświetlenia stron i sposoby poruszania się po stronie; Informacje, takie jak adres e-mail podany podczas rejestracji na naszej stronie internetowej; informacje, które podajesz podczas tworzenia profilu na naszej stronie, na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, urodziny, status związku, zainteresowania i hobby, informacje o edukacji i zatrudnieniu; Informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które wprowadzasz, aby skonfigurować subskrypcję naszych e-maili i / lub biuletynów; informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej; informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej witryny, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz; informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej; informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść wiadomości; informacje zawarte w wiadomościach przesyłanych do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści i metadanych; wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz. Przed ujawnieniem nam danych osobowych innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi Zasadami

C. Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

administracja naszą witryną i biznesem; personalizacja naszej strony dla Ciebie; dając ci możliwość korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej; wysyłanie ci towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej; dostawa usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej; wysyłanie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach, a także odbieranie płatności od ciebie; wysyłanie ci nierynkowych wiadomości handlowych; wysyłanie powiadomień e-mail, o które konkretnie prosiłeś; wysyłanie biuletynów pocztą elektroniczną, jeśli wyraziłeś zgodę (możesz zrezygnować w dowolnym momencie); przesyłanie Ci informacji marketingowych związanych z naszą działalnością lub działalnością starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyrazisz na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować pod adresem w dowolnym momencie, jeśli nie potrzebujesz już komunikatów marketingowych); dostarczanie stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji); pracować z wnioskami i skargami złożonymi przez Ciebie lub w związku z naszą witryną; zabezpieczanie naszej strony i zapobieganie oszustwom; weryfikacja zgodności z regulaminem korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie wiadomości osobistych wysyłanych za pośrednictwem naszej strony internetowej usługi przesyłania wiadomości osobistych); inne cele. Jeśli podasz dane osobowe do publikacji na naszej stronie internetowej, opublikujemy je i w inny sposób wykorzystamy te informacje zgodnie z udzieloną nam licencją.

Ustawienia prywatności mogą służyć do ograniczania publikacji twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być zmieniane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Bez wyraźnej zgody nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim w celu ich marketingu bezpośredniego lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

D. Ujawnienie danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, członków kadry kierowniczej, ubezpieczycieli, profesjonalnych konsultantów, agentów, dostawców lub podwykonawców, jeśli jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy spółek (w tym naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym) w rozsądnym zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszej Polityce.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

w zakresie przewidzianym przez prawo; w związku z toczącym się lub toczącym się postępowaniem sądowym; w celu ustanowienia, wykonywania lub ochrony naszych praw (w tym udzielania informacji innym w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego); kupującemu (lub potencjalnemu nabywcy) dowolnej firmy lub aktywów, które sprzedajemy (lub planujemy sprzedać); do każdej osoby, która w naszej uzasadnionej opinii może odwołać się do sądu lub innego właściwego organu z wnioskiem o ujawnienie takich danych osobowych, jeżeli w naszej uzasadnionej opinii taki sąd lub organ może z wystarczającym prawdopodobieństwem nakazać ujawnienie takich danych osobowych. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce, nie będziemy udostępniać danych osobowych stronom trzecim.

E. Międzynarodowy transfer danych

Informacje, które zbieramy, mogą być przechowywane, przetwarzane i przesyłane między dowolnymi krajami, w których działamy, abyśmy mogli wykorzystywać te informacje zgodnie z niniejszymi Zasadami. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych podobnych do obowiązujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stany Zjednoczone Ameryki, Rosja, Japonia, Chiny i Indie. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub udostępniasz na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne w Internecie na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez innych. Wyraźnie wyrażasz zgodę na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji F.

F. Zatrzymywanie danych osobowych

W sekcji F przedstawiono nasze zasady i procedury przechowywania danych, które mają pomóc nam w egzekwowaniu naszych obowiązków prawnych w zakresie przechowywania i usuwania danych osobowych. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celu, nie powinny być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów. Bez uszczerbku dla art. F-2 zazwyczaj usuwamy dane osobowe dotyczące kategorii wskazanych poniżej w dniu / godzinie wskazanej poniżej: rodzaj danych osobowych zostanie usunięty po 3 latach. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji A przechowujemy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe: w zakresie przewidzianym przez prawo; jeśli uważamy, że dokumenty mogą być istotne dla wszelkich bieżących lub przyszłych sporów; w celu ustanowienia, wykonywania lub ochrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego).

G. Bezpieczeństwo twoich danych osobowych

Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podajesz na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i zaporą) serwerach. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe przeprowadzane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie informacji przez Internet jest z natury niebezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła, którego używasz do uzyskania dostępu do naszej strony; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem przypadków wejścia na naszą stronę).

H. Zmień

Od czasu do czasu możemy aktualizować te zasady, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Należy regularnie sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem wiadomości e-mail lub osobistego systemu wiadomości na naszej stronie internetowej.

I. Twoje prawa

Możesz poinstruować nas, abyśmy przekazali Ci wszelkie dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat; dostarczenie takich informacji będzie zależeć od następujących warunków:

Możemy ukrywać dane osobowe, o które prosisz, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz pouczyć nas w dowolnym momencie, aby nie przetwarzać twoich danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce z reguły bezpośrednio zgadzasz się, że wykorzystujemy twoje dane osobowe w celach marketingowych, lub zapewniamy ci możliwość odmowy wykorzystania twoich danych osobowych w celach marketingowych.

J. Strony osób trzecich

Nasza strona zawiera hiperłącza i informacje o witrynach stron trzecich. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za polityki prywatności i praktyki osób trzecich.

K. Aktualizacja informacji

Daj nam znać, jeśli dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, muszą zostać poprawione lub zaktualizowane.

L. Ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”: trwałe pliki cookie są przechowywane przez przeglądarkę internetową i zachowują ważność do daty wygaśnięcia, jeśli użytkownik nie usunął ich przed datą wygaśnięcia; sesyjne pliki cookie wygasają z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamknięta. Pliki cookie zwykle nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Poniżej znajdują się nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej oraz cele, w których są wykorzystywane: korzystamy z Google Analytics i AdWords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę / śledzić użytkowników, gdy poruszają się po stronie / pozwalają ci korzystać z koszyka na stronie / poprawiać użyteczność witryny / analizować użycie witryny / administrować witryną / zapobiegać oszustwom i zwiększać bezpieczeństwo witryny / personalizacja witryny dla każdego użytkownika / reklamy docelowe, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele; Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie, na przykład: w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie za pomocą ustawień zastępowania plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Ustawienia zaawansowane”; w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Ustawienia”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień użytkownika dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając pole „Akceptuj ciasteczka z witryn”; w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu „Ustawienia i zarządzanie” i klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” w obszarze nagłówek pliku cookie. Zablokowanie wszystkich plików cookie negatywnie wpłynie na użyteczność wielu witryn. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze, na przykład: w Internet Explorerze (wersja 10) musisz ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje na ten temat można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835); w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Ustawienia” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj preferencji użytkownika dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie „Usuń wszystkie pliki cookie” ; w Chrome (wersja 29) możesz usunąć wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu „Ustawienia i zarządzanie” i klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i inne dane witryny” i wtyczka ”przed kliknięciem„ Wyczyść dane przeglądania ”. Blokowanie plików cookie negatywnie wpływa na użyteczność wielu witryn.